Vážení uživatelé, koncem roku 2019 bude služba Šťastná Babiška ukončena. Z tohoto důvodu omezujeme možnosti koupě všech balíčků. Důvodem ukončení je značná nestabilita této loterie. Děkujeme, že jste se s námi bavili nad krátkými vtipy.

Open Nav

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti SmartThings, s.r.o., IČO 01944711 se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 285018. („Poskytovatel“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), a jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy mezi Poskytovatelem a osobou, které Poskytovatel poskytuje své služby na základě uzavřené Smlouvy („Odběratel“ a „VOP“).

1.2 Poskytovatel na základě Smlouvy poskytne Odběrateli zpracovaný digitální obsah – zábavný, informační či jiný obdobný přehled v elektronické formě, jehož obsah (zejména zaměření, obsahové uspořádání, územní pokrytí, periodicita, dostupnost) určuje vrámci Poskytovatelem zpřístupněných parametrů Odběratel („Produkt“). Produktem se rozumí zejména zábavný obsah – Vtip dle aktuální nabídky Poskytovatele.

2. Uzavření Smlouvy

2.1 Odběratel vytvořením a odesláním objednávky Poskytovateli dává návrh na uzavření smlouvy s Poskytovatelem, jejímž obsahem je plnění dle katalogu produktů Poskytovatele, které si zvolí Odběratel a které bude Poskytovatel Odběrateli v takto sjednaném rozsahu a za podmínek dle přijaté objednávky a těchto VOP, při splnění podmínek dle těchto VOP, poskytovat („Služba“ a „Smlouva“). Obsahem návrhu je zejména rozsah požadované Služby, parametry produktu či Produktů, odměna, délka předplatného (doba trvání), periodicita poskytování Služby, identifikace a kontaktní informace Odběratele a souhlas s VOP.

2.2 Objednávkový systém Poskytovatele umožňuje, zároveň s odesláním návrhu, realizovat platbu Odměny (jak je tento pojem definován v článku 3.1 těchto VOP) ve formě úhrady platební kartou způsobem, který pro objednanou Službu nabízí on-line obchod Poskytovatele a platební brána. Poskytovatel neprodleně po doručení návrhu a přijetí Odměny potvrdí uzavření Smlouvy Odběrateli na jím uvedený elektronický kontakt a zahájí poskytování Služby. Od tohoto okamžiku je Smlouva platně uzavřena a je vůči Stranám účinná. Není-li Odměna připsána na účet Poskytovatele, nedochází k uzavření Smlouvy a Poskytovatel není povinen Službu ani jiné plnění Odběrateli poskytovat.

2.3 Odběratel výslovně souhlasí se zahájením poskytování Služby neprodleně po uzavření Smlouvy asplnění podmínek dle těchto VOP (zejména čl.3.5 VOP) a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od Smlouvy dle článku 10.7 VOP.

3. Cena a způsob úhrady za Služby

3.1 Poskytovateli náleží za poskytování Služby, resp. poskytnutí Produktu, odměna sjednaná ve Smlouvě („Odměna“). Odběratel je vždy informován o konečné ceně za objednané Služby.

3.2 Odměna je založena na cenách Produktů platných vdobě odeslání návrhu Smlouvy Poskytovateli. Výše Odměny je dána rozsahem objednané Služby, zejména zvolenou délkou předplatného (doby trvání Smlouvy). Poskytovatel je oprávněn, nikoliv povinen, poskytnout v odůvodněných případech Odběrateli slevu zběžných cen Produktů.

3.3 Odměna je Odběrateli účtována formou předplatného Služby na určité dohodnuté období (zpravidla 1 den, 30 dnů nebo 365 dnů), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.4 Poskytovatel je povinen vystavit neprodleně po přijetí platby Odměny řádný daňový doklad adoručit jej Odběrateli na jím uvedený elektronický kontakt. Pro tyto účely Odběratel výslovně souhlasí s elektronickou podobou daňového dokladu.

3.5 Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služby až po plné úhradě částky předplatného na sjednané období Odběratelem.

3.6 Odběratel není oprávněn započíst své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávkám Poskytovatele za Odběratelem.

3.7 Poskytovatel je oprávněn během trvání Smlouvy upravit dohodnutou výši Odměny o míru inflace za předchozích 12 kalendářních měsíců, a to na základě údajů o míře inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, zveřejněných Českým statistickým úřadem nebo, pro případ zániku ČSÚ, obdobnou autoritou.

3.8 V případě, že kumulovaný index spotřebitelských cen k předchozím měsícům vzroste v průběhu roku o 5 % a více oproti měsíci, kdy byla Odměna dle Smlouvy naposledy fixována, má Poskytovatel právo upravit dohodnutou výši ceny na další předplacené období o tuto míru inflace kdykoliv po dosažení výše uvedené úrovně.

3.9 Poskytovatel je povinen písemně oznámit Odběrateli novou výši Odměny upravenou v souladu s předchozími čl. 3.7 a 3.8 VOP na následující předplacené období. Nová výše Odměny bude platná od 1. dne měsíce následujícího po doručení oznámení Odběrateli. Je-li Odběratelem spotřebitel, má možnost vpřípadě podstatného zvýšení Odměny od Smlouvy odstoupit.

4. Právní a faktická povaha Produktu a Licence

4.1 Poskytovatel zaručuje a prohlašuje, že:

  1. vyvíjí nejvyšší úsilí, aby obsah Produktů byl zábavný;
  2. každý Produkt poskytuje zábavnou fikci formou textu a/nebo obrázku a zásadně nevyjadřuje názor, stanovisko, hodnocení či závěr Poskytovatele;
  3. získává informace dle předchozího odstavce z dostupných externích zdrojů, u nichž se spoléhá na zábavnost a které dále není povinen ověřovat;
  4. každý Produkt je chráněn vsouladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“); to platí přiměřeně i pro relevantní součásti Produktu.
  5. každý Produkt vznikl jako původní dílo tvůrčí činností zaměstnance a/nebo smluvního partnera Poskytovatele; to neplatí pro díla či jejich části užitá v rámci zákonné licence kužití (zejména převzaté vtipy);
  6. každý Produkt je výsledkem tvůrčí činnosti spočívající jednak, zcela či zčásti, vliterárním a/nebo grafickém ztvárnění fikce, příběhu nebo poselství Poskytovatelem nezávisle získaných a jednak vezcela jedinečném způsobu výběru a uspořádání obsahu a Poskytovatel je výlučným vykonavatelem majetkových práv kProduktu; ve vztahu kdatabázím je Poskytovatel pořizovatelem takové databáze;
  7. každý Produkt je součástí obchodního tajemství Poskytovatele, který je výlučně oprávněn rozhodnout, zda, v jakém rozsahu, formě a za jakých podmínek bude jeho obchodní tajemství zpřístupněno třetí osobám;

pro účely tohoto odstavce se Produktem rozumí rovněž jakákoliv volně dostupná část Produktu (vzorek, výňatek, shrnutí, apod.).

4.2 Poskytovatel Smlouvou uděluje Odběrateli nevýhradní oprávnění kvýkonu práva Produkt užít („Licence“), a to výlučně pro osobní potřebu Odběratele s tím, že vyloučeny jsou veškeré způsoby užití dle § 12 odst. 4 písm. b) – f) Autorského zákona, po dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a za odměnu, která je součástí Odměny.

4.3 Odběratel je povinen využít Produkty pouze pro svou vlastní potřebu. Odběratel není oprávněn Produkt či jeho část zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala kProduktu nebo jeho části přístup. Odběratel rovněž není oprávněn zpřístupnit, předat, přeposlat, poskytnout třetí osobě či umožnit, aby třetí osoba získala přístup k metadatům vytvořeným, mimo jiné, indexací dat v databázi Poskytovatele, ani tato metadata pro sebe jakkoliv využít, s výjimkou pro účely užití odpovídajícího Produktu.

4.4 Není v rozporu s poskytnutou Licencí, pokud je Produkt užíván takovým způsobem, který je umožněn dostupnou funkcionalitou v rámci webového rozhraní.

5. Práva a povinnosti Odběratele

5.1 K datu zahájení poskytování Služby je Odběratel povinen disponovat obvyklým hardware a software vybavením, který mu umožňuje přístup na internet, příjem a zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML a spuštění JavaScript jazyka.

5.2 Prodlení Poskytovatele sdodáním Produktů dle Smlouvy, spočívající vnedodání ve sjednaném termínu, včasném dodání s neúplným nebo nesprávným obsahem, dodání na nesprávnou elektronickou adresu, je Odběratel povinen oznámit písemně Poskytovateli, jakmile to zjistí. Na základě oznámení Poskytovatel prověří okolnosti prodlení a svůj závěr zašle Odběrateli. Došlo-li k prodlení zdůvodů mimo kontrolu Poskytovatele a/nebo oznámí-li Odběratel prodlení bez zbytečného odkladu, nevzniká Odběrateli nárok na náhradní plnění, na slevu zOdměny, ani na ukončení této Smlouvy. Odběratel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

5.3 Odběratel uděluje Poskytovateli svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb Poskytovatele a/nebo třetích stran elektronickými prostředky využitím poskytnutého elektronického kontaktu Odběratele. Tento svůj souhlas je Odběratel oprávněn kdykoliv odvolat písemným oznámením o odvolání svého souhlasu zaslaným na e-mailovou adresu Poskytovatele info@stastnababiska.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených vzápatí doručeného obchodního sdělení. Pro vyloučení pochybností se za obchodní sdělení nepovažuje elektronická komunikace Poskytovatele obsahující provozní informace ke Službě, která je Odběrateli zpřístupněna.

5.4 Pro účely komunikace sPoskytovatelem, k zaslání námětů a připomínek, příp. kopravě registračních údajů je Odběratel povinen využít kontaktní formulář Poskytovatele přístupný zwebového rozhraní Poskytovatele.

5.5 Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů jsou pro Odběratele i třetí osoby kdykoli dostupné na webové stránce Poskytovatele (Zásady ochrany osobních údajů).

6. Odpovědnost Poskytovatele

6.1 Smluvní strany se dohodly na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu v maximálním rozsahu, v jakém je to dle práva přípustné, která Odběrateli mohla vzniknout, hrozila vznikem nebo vznikla vsouvislosti s (i) neposkytnutím Služby, resp. nedodáním Produktu Odběrateli, (ii) obsahem Produktů, který byl nepřesný, neobjektivní, nepravdivý, nesrozumitelný, neaktuální, neúplný či stručný, zaměnitelný, matoucí (iii) technickými problémy poskytovatele internetového připojení či poskytovatele webhostingových služeb majících vliv na poskytnutí Služby, (iv) stavem a/nebo funkčností IT infrastruktury Odběratele majících vliv na dodání Produktu Odběrateli či (v) jednáním Odběratele, které je v rozporu súčelem této Smlouvy.

7. Podoba a způsob poskytování Produktu

7.1 Poskytovatel je povinen dodávat Odběrateli takový Produkt, který odpovídá Odběratelem definovaným parametrům (zejména obsahové uspořádání a/nebo územní pokrytí, termíny poskytování apod.) vsouladu s článkem 3 VOP.

7.2 Produkt může být Odběrateli dodáván prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Odběratel Poskytovateli za tím účelem sdělí, prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele a to vždy vzávislosti na aktuální nabídce a charakteru Produktu. Je-li to Poskytovatelem u příslušného Produktu poskytováno, je pro Odběratele na webových stránkách Poskytovatele dostupný archiv Produktů, který je přístupný za pomoci přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu. Není-li dohodnuto jinak, archiv uchovává poskytnuté Produkty z období minimálně uplynulých 30 dnů. Archiv starších Produktů je Odběrateli dostupný jen tehdy, je-li tak s Poskytovatelem dohodnuto. Archiv může přestat být pro Odběratele dostupný, dojte-li k ukončení Smlouvy.

7.3 V případě prodlení Odběratele súhradou Odměny není Poskytovatel povinen Službu poskytovat.

8. Mlčenlivost

8.1 Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit žádné třetí osobě a chránit před neoprávněným užitím obchodní tajemství Poskytovatele, jakož i veškeré důvěrné informace, které si smluvní strany mezi sebou vsouvislosti se Smlouvou sdělí („Důvěrné informace“).

8.2 Důvěrnou informací se rozumí zejména následující informace:

  1. technické či obchodní údaje nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména, knowhow, počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, zprávy, údaje, metadata, analýzy, dokumenty, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, vynálezy aobjevy;
  2. další informace, které Poskytovatel označí výslovně a zjevně jako „důvěrné“.

8.3 Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí Důvěrné informace v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na poskytnutí takové informace, poskytnutí Smlouvy osobám ze zákona vázaným povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu této Smlouvy či jiné použití Důvěrné informace Odběratelem s předchozím výslovným písemným souhlasem Poskytovatele.

8.4 Každá ze smluvních stran je povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat onastalých či hrozících případech dle předchozího odstavce, jakož i v případech zjištěného ohrožení či porušení Důvěrné informace.

9. Sankce

9.1 V případě prodlení Odběratele s úhradou Odměny je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši maximálně dvojnásobku sjednané měsíční Odměny za každý měsíc prodlení až do zaplacení. Trvá-li prodlení Odběratele súhradou Odměny déle než 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn též odstoupit od Smlouvy.

9.2 Za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti upraveného v čl. 8 VOP této smlouvy či vpřípadě jakéhokoli porušení Licence ze strany Odběratele je Poskytovatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši maximálně dvojnásobku celkové roční Odměny za všechny poskytované Produkty.

9.3 Nároky smluvních stran dle tohoto článku jsou kumulativní, tj. vzájemně se nevylučují. Nárok na náhradu škody vplné výši není dotčen zaplacením smluvní pokuty.

9.4 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů od písemného uplatnění smluvní pokuty sřádným odůvodněním u povinné smluvní strany.

10. Ukončení Smlouvy

10.1 Smlouva se uzavírá zásadně na dobu určitou, která svou délkou odpovídá době předplatného Služby (typicky 1 den, 30 dnů nebo 365 dnů).

10.2 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

10.3 Od Smlouvy lze odstoupit v případech upravených vtěchto VOP či Občanským zákoníkem. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit anebo pozastavit poskytování Služeb také tehdy, pokud bude zjištěno, že mu Odběratel sdělil při uzavírání Smlouvy nesprávné či nefunkční identifikační a kontaktní údaje.

10.4 Odstoupení jedné smluvní strany je účinné, bylo-li vyhotoveno v textové podobě s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.

10.5 V případě, že dojde k zániku Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Odběratele na svém webovém rozhraní anebo zamezit Odběrateli v přístupu do archivu.

10.6 Poskytovatel je oprávněn zrušit veškeré své povinnosti vůči Odběrateli plynoucí ze Smlouvy, zejména povinnost poskytování Služby, kdykoliv během trvání Smlouvy a bez uvedení důvodu, pokud Odběrateli uhradí odstupné ve výši měsíční Odměny. Povinnost Poskytovatele ze Smlouvy je zrušena s účinností od okamžiku uhrazení odstupného.

10.7 Odběratel bere na vědomí, že s ohledem na charakter Produktu a poskytované Služby nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, a to z důvodu uvedeného v § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

11. Změny VOP

11.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu VOP, zejména v rozsahu: Práva a povinnosti Odběratele (čl. 5 VOP), Vyloučení a omezení odpovědnosti (čl. 6 VOP), Sankce (čl. 9 VOP), Ukončení Smlouvy (čl. 10 VOP).

11.2 O změně VOP vyrozumí Poskytovatel Odběratele ve lhůtě nejméně 7 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na elektronickou adresu Odběratele evidovanou vdatabázi Poskytovatele.

11.3 Odběratel je oprávněn změnu VOP odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení Smlouvy ve výpovědní době 14 dnů, s počátkem v den následující po dni doručení výpovědi Poskytovateli.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Je-li Odběratel spotřebitelem, neuplatní se na něj ustanovení článků 3.6, 5.3 a 9 těchto VOP.

12.2 Pokud se Odběratel, který je spotřebitelem, domnívá, že Poskytovatel porušil své povinnosti při nabízení či prodeji Služeb, které stanoví platné právní předpisy, tyto VOP či Smlouva, může se s podnětem obrátit na Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud nebude Odběratel s řešením souhlasit, může se se svými nároky obrátit na soud, případně na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

12.3 Odběratel, který je spotřebitelem, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Poskytovatelem, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

12.4 Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazykovém znění, přičemž české znění je rozhodující

12.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018.